Agobiopsie

Biopsia collo eco-guidata

Biopsia addome eco-guidata

Biopsia tessuti molli eco-guidata

Biopsia torace TC-guidata

Biopsia addome TC-guidata

Biopsia ossea TC-guidata